KQXS Max3D thứ 4 - Kết quả xổ số Max 3D thứ 4

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 15/01/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 143 101 104 1tr
Nhì 590 442 307 747 65 350N
Ba 411 237 336 119 210N
955 779 224
KK 674 066 454 411 167 100N
457 164 670 520

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G31710.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK581.000.000
G6Trùng 1 số G1410150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK235840.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 08/01/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 780 925 36 1tr
Nhì 056 757 411 040 123 350N
Ba 451 380 315 131 210N
236 669 206
KK 573 573 780 578 193 100N
120 667 366 719

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK251.000.000
G6Trùng 1 số G1198150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK269340.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 01/01/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 144 558 96 1tr
Nhì 144 176 073 070 57 350N
Ba 608 100 439 148 210N
046 894 116
KK 861 365 380 117 130 100N
335 199 330 204

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK351.000.000
G6Trùng 1 số G1253150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK219040.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 25/12/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 838 193 33 1tr
Nhì 131 255 257 419 116 350N
Ba 779 600 537 114 210N
964 344 320
KK 949 319 329 500 140 100N
218 929 365 666

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK351.000.000
G6Trùng 1 số G1241150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK245840.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 18/12/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 631 264 37 1tr
Nhì 571 300 919 606 85 350N
Ba 050 716 088 105 210N
842 987 550
KK 374 463 751 977 130 100N
400 583 083 054

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK91.000.000
G6Trùng 1 số G1245150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK201240.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 11/12/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 678 492 33 1tr
Nhì 122 138 094 162 78 350N
Ba 321 501 787 83 210N
649 626 097
KK 717 098 195 329 103 100N
769 975 196 046

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK211.000.000
G6Trùng 1 số G1263150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK234940.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 04/12/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 037 667 42 1tr
Nhì 593 150 204 733 57 350N
Ba 295 492 659 120 210N
403 804 891
KK 354 910 513 944 198 100N
449 857 753 056

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK265.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK361.000.000
G6Trùng 1 số G1263150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK228140.000