Trên tay tờ tiền SE của Việt Nam: 100 đồng, 65 năm mới có 1 lần

Trên tay tờ tiền SE của Việt Nam: 100 đồng, 65 năm mới có 1 lần

0
712